A proč ne naopak?

     Spor o Boží jméno se dnes vede v jedné holandské obci, kde katolický biskup chce jméno Bůh“ přejmenovat na Alláh“. Co z toho vyplývá?

V jedněch novinách stálo: „Katolický biskup Tiny Muskens z ho­landské Bredy se postaral o roz­ruch provokativním nápadem. Chce, aby jeho ovečky nazývaly Pána Boha Alláh. Pánu Bohu je to jedno, jak mu lidé říka­jí, zdůvodňuje svůj nápad 71letý kněz. Vždyť Alláh znamená také prostě Bůh. V Indonésii se při mši místo Bůh říká Alláh. Předseda protestantských církví Holandska, Gerri de Fijter, však pro tako­vou argumentaci nemá žádné pochopení: Tady přece nejsme v Indonésii.“1

Když však je to Pánu Bohu jedno, jak mu lidé říkají, proč by se nemělo zůstat při dosavadním oslovení? Proč chce biskup v křesťanské zemi Pána Boha oslovovat Alláh? Proč nenavrhne, aby všichni muslimové v křesťanském Ho­landsku oslovovali Pána Boha tak, jak je to v Holandsku zvykem?

Jeden misionář v Jižní Americe, kde se mluví španělsky, oslovuje Pána Boha „Dios“, v Itálii „Dio“, v Maďarsku „Isten“. Latinsky se Pán Bůh oslavuje vě­tou „Sólo Dei Gloria!“ Proč však, pokud se jedná o Alláha, zůstává se v každém jazyku při tomto jménu a proč se neo­slovuje jako Pán Bůh jazykem té které země? Pokud je Alláh Bůh, měl by se v Německu oslovovat Gott, ve Španěl­sku Dios, v Maďarsku Isten, ale musli­mové ve všech zemích zůstávají při oslo­vování svého boha u jména Alláh.

Nejde zde tedy o jazykovou, ale o du­chovní interpretaci. Z toho je vidět, že Alláh nemá nic společného s Bohem Bible, není s Ním identický, jde skuteč­ně o dva různé bohy.

Je Pánu Bohu opravdu jedno, jak Jej nazýváme? Hospodin je a zůstává ten Věčný, který se zjevil v Pánu Ježíši Kristu a v Něm je pro nás dostupný. V Pánu Je­žíši jako „Emmanueli“je Pán Bůh s námi (Mtl,21-23). Kdo se modlí ve jménu Pána Ježíše, modlí se vyslyšitelně ( J14,13-14; 15,16; 16,23), a kdo vzývá jméno Pána Ježíše, je zachráněný, spasený (Ř 10,13).Mimo Pána Ježíše není absolutně žádná jiná možnost spásy: „A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spase­ni.“ (Sk 4,12)

Jméno Pána Ježíše stojí výslovně nad každým jiným jménem, které se užívá v jakémkoliv náboženství, není jiného jména, jímž bychom se mohli dovolat nějaké vyšší instance. V Ef 1,21 čteme: „… vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i nad každé jméno, které je jmeno­váno nejen v tomto věku, ale i v budoucím.“  Boží vykupující moc se zjevuje a udílí ve jménu a skrze jméno Pána Ježíše: „A ta­koví jste někteří byli, ale jste omyti, nadto posvěceni, ano, ospravedlněni jménem Pána Ježíše a Duchem našeho Boha“ (l K 6,11)Je to přikázání nebeského Otce, aby­chom věřili ve jméno Jeho Syna Pána Ježíše Krista, protože jedině skrze Něho máme k Otci přístup: A to je to jeho při­kázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám dal přikázání.“ (l J 3,23) „Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna.“ (l J 5,13)

Není nic horšího, než jméno Pána Je­žíše zapřít, i když právě to se bude v po­sledních časech dít. O tom píše Petr ve svém druhém listu 2,1: „Mezi lidem však bývali i falešní proroci, tak jako i mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zave­dou zhoubné sekty. Budou zapírat dokonce i Panovníka, který je vykoupil, a tak na sebe přivádějí rychlou záhubu.“

Už ve Sta­rém zákoně vystupovali falešní proroci a v prvotním křesťanství tomu nebylo jinak. Tento fenomén vystoupí obzvlášť silně v posledních časech jako „falešní učitelé“. Právě v zemích s křesťanskou tradicí, v nichž po staletí požehnaně působilo evangelium o Ježíši Kristu, se jméno Pána Ježíše zapírá, otevírá se prostor pro pohanská náboženství, agnosticismus, ba atheismus jako nikdy dříve. Ne nadarmo chválí Pán v listu do Pergamu tamní církev: „Znám tvé skut­ky i to, že bydlíš tam, kde je Satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi moji víru ani v těch dnech, kdy byl Antípas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde by dlí Satan.“ (Zj 2,13; srov. 3,8)

Satanův cíl je působit, aby se zapíralo jméno Pána Ježíše. Je proto především třeba držet se jména Ježíš, nezapírat je, i kdyby to mělo vést k mučednické smrtí jako u Antipa, zmíněného ve Zj 2,13. Satanem řízený světový systém bude totiž v posledních časech zejména zaměřený proti tomu spásnému jménu nad každé jméno – Ježíš, Boží Syn. Není nic divného, že satan sám bude usilovat o božské uctívání (srov. např. 2Te 2,3-4).Každý však, kdo vyzná jméno Pána Ježíše před lidmi, přináší tak Hospodinu oběť díků: „Skrze něj tedy přinášejme Bohu neustále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno.“ (Žd 13,15)

Na tomto pozadí je pobouření v Bredě opodstatněné a blaze těm, kdo se takto bouří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N.L.

¹20 Minut (švýcarské noviny), 17.8.2007

                                                                   Převzato z časopisu Volání uprostřed noci č. 07-08/2008