Trochu historie

Apoštolská církev – historie

        Kořeny Apoštolské církve sahají na počátek 20. století. V této době se v exitujících církvích začali objevovat křesťané, kteří znovu poznali pravdivost zkušenosti prvních apoštolů o Letnicích, která se nazývá v Bibli „křest Duchem svatým“ Také oni, stejně jako první křesťané o Letnicích, začali mluvit „jinými jazyky“ a usilovali o duchovní dary výkladu jazyků, proroctví, uzdravování, jak jsou popsány v Bibli. (Knihy Skutků, 1. Korinským).

       Díky této zkušenosti docházelo v jejich původních církvích k rozporům, věřící byli z těchto sborů vylučováni, a proto se kolem r. 1904 vytvořily nejprve malé skupinky hlásící se k biblickým základům. Tyto skupinky se posléze slučují a ustanovují „Svaz rozhodných křesťanů“ s přídomkem „letniční hnutí“. Tento spolek existoval až do druhé světové války, kdy byl zakázán. Zákaz pokračoval i po roce 1948, kdy na základě tlaku minulého režimu dochází ke sloučení s Jednotou českobratrskou. (přejmenována na Církev bratskou v r. 1968) Později, pro rozdílný přístup k výkladu Písma dochází k odchodu z Církve bratrské a věřící se nadále scházejí po rodinách, na společných dovolených i na Slovensku, kde byla letniční církev povolena.  

     Od roku 1961 byl neustále vznášen požadavek na registraci letniční církve, navazující na tradici letničního hnutí v Československu, zejména pak na spolek Rozhodných křesťanů letničních. Avšak tyto pokusy byly neúspěšné, došlo i k uvěznění předních členů církve. Později byl požadavek na registraci přijat a na jaře roku 1989 došlo k oficielnímu ustanovení.

    Od tohoto roku tedy letniční církev působí v Čechách a na Moravě, pod názvem „Apoštolská církev“.