Poslední dny země

       Pozorujeme-li světové události, pak právě na Blízkém východě se zdá být světové pódium připravováno pro poslední dny.

     Po téměř 2 000 letech, kdy byl iz­raelský národ rozptýlen v 70 ze­mích světa, žije tento národ opět ve své původní vlasti. Jsou obklopeni oceánem nepřátel, jak to předpovědělo Písmo. Írán není pouze dominující vo­jenskou mod Blízkého východu, ale stal se zároveň světově největším státem, podporujícím mecenášem terorismu. Ve stejné době se ruský medvěd probudil ze zimního spánku a uplatňuje svůj vliv v podpoře íránského režimu. Nestabilní revoluce arabského světa jsou příčinou nejisté budoucnosti. Všude na Blízkém východu lidé křičí po míru.

     Nade vším tím se hrozivě vznáší staré proroctví z Ez 38-39, které předpovídá, že Írán (stará Persie) bude hrát klíčovou roli v čase konce a připojí se ke svazku států, které napadnou Izrael. To, čeho jsme nyní svědky, naznačuje přípravu k naplnění tohoto velkého proroctví.

     Doba, ve které žijeme, bývá nazývána obdobím Církve, ve kterém jsou věřící v Ježíše Krista spojeni do jednoho Těla, jehož hlavou je On sám. Nyní, kdy se na­cházíme v cílové rovince období Církve, je židovský národ opět shromážděn ve své zemi. Obnovení izraelského národa na Blízkém východu bylo nutností, aby události doby konce, na nichž je závis­lá existence izraelského státu, nastar­tovaly vyplnění téměř všech proroctví doby konce. Izraelský stát je od svého podivuhodného zrození ohrožen likvi­dací, a přesto v tom moři okolních ne­přátel přežil.

     Jednoho dne, možná už velmi brzy, bude svět otřesen splněním události, kterou je vytržení Církve – zcela náhle budou všichni křesťané vzati ze země (ITe 4,13-18). Ve stejném okamžiku vstanou zemřelí křesťané a každý žijící věřící na této zemi bude v proměněném těle vychvácen do nebe, aniž by před tím zemřel. Společně se v povětří se­tkají s Pánem, aby s Ním zůstali navěky (J 14,1-3; 1K 15,50-58; ITe 4,13-18). Zmizení Církve ještě zvětší problémy tohoto světa a přinejmenším přechodně ho uvrhne do chaosu.

     Z toho chaosu, který vytržení způ­sobí, ze znovusjednocené a obnovené Římské říše povstane skupina deseti vůdců. Tato skupina deseti je symboli­zována deseti rohy u Da 7,7 a podobným znázorněním doby konce ve Zj 13,1. Toto spojení, nebo svazek států a vůd­ců národů, které reprezentují, znamená vytvoření takové říše pod vládou šel­my – antikrista, jaké je předpovězeno v 7. kapitole knihy Daniela o konečné fázi čtvrté šelmy.

     Toto mocenské uskupení bude zcela zjevně zahrnovat evropské země a možná i země ze západní a jižní Asie a Afriky. Skupina deseti bude kontrolovat deset nebo více národů a zeměpisných oblastí staré Římské říše. Přijde k moci v době, kdy svět bude hledat někoho, kdo se postará o stabilitu a bezpečnost. Čás­tečně se to uskuteční sedmiletou míro­vou smlouvou s Izraelem, která přinese zklidnění situace na Blízkém východě.

     Z velkého množství diplomatů, vy­jednávačů a vůdců na Blízkém východě vzejde nový, mezinárodně uznávaný vůdce Evropy a skupiny deseti, který vnutí Izraeli a jeho sousedům mírovou smlouvu. Tento muž, který nakonec převezme kontrolu nad obnovenou Římskou říší a nad celým světem, je znám jako antikrist. Jeho celosvětové diplomatické vítězství přinese na určitý čas falešný mír. Bude pouze malý krů­ček k odzbrojení a novému hospodář­skému systému. Bez onoho vnuceného míru by bylo zásobování ropou celého světa ohroženo a i mezinárodní terori­smus by nadále eskaloval. To by srazilo západní civilizaci na kolena. Podpis mí­rové smlouvy bude signalizovat počátek sedmileté doby soužení.

     Mezitím, když Izrael na základě smlouvy s antikristem bude žít v míru a bezpečí, pokusí se některé státy bý­valého SSSR spolu se skupinou islám­ských spojenců, mezi nimiž se nachází i Írán, ještě naposledy převzít moc na Blízkém východu. Jejich armády budou nakonec přímo v Izraeli nadpřirozeným způsobem zničeny (Ez 38-39). Od to­hoto okamžiku se mocenské poměry obrátí zcela ve prospěch onoho nového silného muže. Satanův muž, antikrist, svou smlou­vu s Izraelem zruší a pokusí se židovský národ zničit. Ve druhé polovině sedmi­leté doby soužení ovládne antikrist celý svět jak politicky, tak i v oblasti hos­podářské i náboženské. Celý svět mu bude buďto poddán, nebo bude trpět pronásledování a smrt (Zj 13). Podobně, jako římští císařové povýší se nad Boha a bude požadovat uctívání celým světem.

     Doba soužení vyvrcholí světovou vál­kou s nevídanými a doposud neznámý­mi rozměry. Tisíce lidí se budou v Izraeli podílet na gigantickém zápase o světo­vou nadvládu (Zj 14,19-20; 16,12-16; 19,19-21). Maličká země Izrael se sta­ne jevištěm největší války v dějinách. Tato válka není identická s bitvou Góga a Magóga, která je popsána u Ez 38-39, k té pravděpodobně dojde o více než tři a půl roku dříve. Armády mnoha států z celého svě­ta vpochodují do Izraele k poslednímu vzájemnému střetu. Uvězněni tímto smrtelným zápasem přijdou v největ­ší bitvě lidských dějin tisíce bdí o ži­vot. Bible tento konflikt nazývá válkou nebo bitvou u Armagedonu. Výraz Armagedon je odvozen od malého vrchu u Megida na severu Izraele poblíž měs­ta Haify – Har-mageddon. Z tohoto asi osmdesátimetrového vrchu nad Jezreelským údolím je možné přehlédnout celé údolí Megida, ve kterém se armády shromáždí.

     Ještě než bude válka ukončena a bude znám vítěz, přijde Ježíš Kristus v moci a slávě z nebe zpět na zemi. Bude dopro­vázen anděly a svou Manželkou – Církví. Ve Zj 19,11-21 je to názorně popsáno. Bude soudit svět jako Král všech králů a Pán všech pánů, zničí shromážděné armády a ustanoví na zemi vlastní říši pokoje, míru, blahobytu a spravedlnos­ti, která bude trvat tisíc let (Zj 20,1-6).

     Boží Syn bude panovat na Sijónu. Lidé v národech celé země, kteří ve ve­likém soužení nezahynou, uznají vládu Ježíše – Krále a pokloní se u Jeho no­hou. Ale po tomto Tisíciletém králov­ství a ukončení života bdí na zemi, naše země bude nakonec nahrazena novým nebem a novou zemí. Na nové zemi pak všichni vykoupení všech věků najdou věčný domov. Budou Trojjediného Boha po celou věčnost vzývat a oslavovat, neboť Jeho majestát, moudrost a moc zůstane nedotknutelná. V této věčnosti bude Boží láska a milost v plnosti zje­vena všem lidem, kteří byb vykoupeni krví Beránka.

Autor: Mark Hitchcock

Zdroj: Časopis Volání uprostřed noci 07-08/2015